magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Gazdálkodóknak » NATURA 2000 területeken történő gazdálkodás
NATURA 2000 területeken történő gazdálkodás
 
                                                                          NATURA 2000

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal nem csak az ország gazdasági vonalát érintik az EU-s szabályok, hanem például az EU természetvédelmét szolgáló jogszabályok és velük a kötelezettségek is.

A Natura 2000 területek nem mások, mint az EU vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelve és a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelve szerint lehatárolt területek összessége. Ezen irányelvek az EU szempontjából meghatározott veszélyeztetett fajok és élőhelyek listáját tartalmazzák és a kijelölés e listák alapján történt.

A Natura 2000 hálózatba tartozó területek helyrajzi számos listáját korábban a 45/2006 (XII.8.) KvVM rendelet tartalmazta. E rendelet helyébe 2010. május26-án a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet lépett.
 
A Natura 2000 területek védelmére több hazai jogszabály is érvényben van a fent említett két irányelv mellett:

Minden Natura 2000 területen, annak művelési ágától függetlenül be kell tartani az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait.

Minden Natura 2000 gyepterületen, az előzőek felett be kell tartani a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendeletet.

A többi művelési ágra vonatkozó földhasználati szabályok kialakítása folyamatban van.
 
A gyepterületek földhasználati szabályairól szóló rendelet főbb előírásai:

  I.  Általános előírások: 
 
         1. A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
 
         2. A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos!
 
            
 
                           Nedves gyepen történt közlekedés általi károsítás
 
 
         3. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat,
             trágya kiszórása tilos.
 
          4. A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
 
          
      A vízborítás védett madarakat vonz a területre, melyek táplálkozását és
      fészkelését segíti. A képen egy gólyatöcs fészkel.
 
 
       5.  Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 
       6. A nád irtásához Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és
      vízügyi  felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti területnek
      minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban
       a  főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki.
 
 
       7. Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye
       szükséges.
 
       8. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, 
      állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-
       kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
   
       9. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
 
 
    II. Legeltetés esetén:
 
       1. Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
 
 
          
             Őshonos, méretes fák mellett legelő magyar szürkemarhák
 
      2.  A gyepterület túllegeltetése tilos.
 
      3. Az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez Natura 2000 gyepterületeken a 
     környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű
     védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat
     jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági 
     jogkörében eljárva ad ki.

   III. Kaszálás során:
 
     1. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal
    elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 
     2.  A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok
    zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.
 
     3. A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább 5 munkanappal
     írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak (KMNPI). Amennyiben a (2)
     bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem tudja betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os
     határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési
     terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

Ezen előírások betartására a Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területen intézkedés keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X.31.) FVM rendelet szerint kompenzáció igényelhető.

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet előírásait a kompenzációs támogatás igénylése nélkül is be kell tartani, ezt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrei a Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársainak szakértői közreműködésével a Kölcsönös Megfeleltetés (Cross Complience) rendszerében ellenőrzik.


 
   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design