magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Nemzeti Park Tanács » 2006-2008 » Ügyrend
Ügyrend
 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
Nemzeti Park Tanácsának 
Ügyrendje

1. A Nemzeti Park Tanács jogállása

a.) A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Park Tanácsának (továbbiakban: NPT) létrehozását – az Igazgatóság működési területén tevékenykedő, a tudományos élet, a szakmai szervezetek, az oktatás-képzés jeles képviselőiből - az igazgató kezdeményezi az Igazgatóságon végzett munka tudományos megalapozása, szakmai segítése, társadalmi támogatottságának növelése érdekében.

b.) A NPT az Igazgatóságot érintő 5. a) pontban megjelölt kérdésekben tanácsadási, véleménynyilvánítási illetve javaslattételi joggal rendelkezik.

2. A Nemzeti Park Tanács működésének időtartama

Az NPT tagjait – a nemzeti park igazgatójának javaslatára – a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár kéri fel 3 éves időtartamra.

3. A Nemzeti Park Tanács elnöke és alelnöke

a.) Az NPT elnöke és alelnöke a tagok közül nyílt szavazással, a jelenlévők többségének egyetértésével megválasztott személy, akiknek a megbízatása a 3 éves működési időtartamra szól.

b.) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

4. A Nemzeti Park Tanács összetétele

a.) Az NPT maximum 9 főből áll. 

b.) Az NPT üléseire állandó meghívott a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.

c.) A napirendtől függően eseti meghívottak – a napirendhez kapcsolódó szakemberek – lehetnek.

5. A Nemzeti Park Tanács feladat és hatásköre

a.) Az NPT feladata a természetvédelem regionális szintű, koncepcionális jellegű, stratégiai jelentőségű vagy jelentős nyilvánossággal bíró, jelentős társadalmi érintettségű kérdésekben való közreműködés.

b.) Ennek érdekében tanácsadással, vélemény-nyilvánítással, javaslattétellel élhet.

6. A Nemzeti Park Tanács működési rendje

a.) Az NPT alakuló ülését a természetvédelemért felelős helyette államtitkár hívja össze és az elnök megválasztásáig vezeti. Az alakuló ülésen a Tanács megválasztja elnökét és alelnökét.

b.) Az NPT tagság a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár felkérésével és annak elfogadásával keletkezik.

c.) Az NPT tagság megszűnik: - a 3 éves időtartam elteltével 
- a tag lemondásával
- a tag elhalálozásával.

A tagság megszűnése esetén az igazgató javaslatára a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár új tagot kér fel.

d.) Az NPT üléseit legalább évente két alkalommal tartja az előre meghatározott feladatok ütemezése szerint. Az üléseket az elnök hívja össze, melyre a tagokat írásban, az ülést megelőzően legalább 10 nappal a napirend közlésével hívja meg.

e.) Az NPT üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Az elnök irányítja az ülés munkáját, ismerteti a napirendi pontokat, helyt ad a hozzászólásoknak, javaslatoknak. Az NPT akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az NPT a jelenlévő tagjai egyszerű többségével hozza meg döntéseit, nyilvánít véleményt, tesz ajánlásokat.

f.) Az NPT ülései nyilvánosak, de az elnök zárt ülést rendelhet el, ha a jelenlévő tanácstagok több mint a fele ezt kéri.

g.) Az NPT üléseinek igazgatási, titkársági feladatait az Igazgatóság látja el, ennek keretében:

- előkészíti az üléseket – kiküldi a meghívókat, az ülések írásos anyagát,
- elkészíti az emlékeztetőt és elküldi az érintetteknek,
- nyilvántartja az üléseken született döntéseket.

h.) Az NPT üléseiről jelenléti ív és emlékeztető készül, mely a tanácskozás legfontosabb, lényegi kérdéseit foglalja össze. Az emlékeztetőt a tagoknak meg kell küldeni.


Az Ügyrendet a Nemzeti Park Tanács 2005. október 04-i ülésén elfogadta és az elfogadástól hatályba helyezi.


Szarvas, 2005. október 04.


………………………………. . …………………………………….
           Márkus Ferenc         Dr. Sipos András
                elnök                            alelnök


 
   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
Programnaptár
TÁJÉKOZTATÁS Túra- és szakvezetések megtartásáról
 
Körösvölgyi Látogatóközpont
Bihari Madárvárta
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
Kerékpártúrák Szarvas környékén
 
Kölcsönözhető kiállítások
 
Körösvölgyi Állatpark 2020. programok
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design