magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
NATURA 2000 fenntartási tervek
 
KVLKÁP
» Nemzeti Park Tanács » 2009-2011 » Ügyrend
Ügyrend
 
 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
Nemzeti Park Tanácsának 
Ügyrendje
1. A Nemzeti Park Tanács jogállása

a.) A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Park Tanácsának (továbbiakban: NPT) létrehozását – az Igazgatóság működési területén tevékenykedő, a tudományos élet, a szakmai szervezetek, az oktatás-képzés jeles képviselőiből - az igazgató kezdeményezi az Igazgatóságon végzett munka tudományos megalapozása, szakmai segítése, társadalmi támogatottságának növelése érdekében.

b.) A NPT az Igazgatóságot érintő 5. a) pontban megjelölt kérdésekben tanácsadási, véleménynyilvánítási illetve javaslattételi joggal rendelkezik.

2. A Nemzeti Park Tanács működésének időtartama

Az NPT tagjait – a nemzeti park igazgatójának javaslatára – a természetvédelemért felelős szakállamtitkár kéri fel 3 éves időtartamra.

3. A Nemzeti Park Tanács elnöke és alelnöke

a.) Az NPT elnöke és alelnöke a tagok közül nyílt szavazással, a jelenlévők többségének egyetértésével megválasztott személy, akiknek a megbízatása a 3 éves működési időtartamra szól.

b.) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

4. A Nemzeti Park Tanács összetétele

a.) Az NPT maximum 9 főből áll. 

b.) Az NPT üléseire állandó meghívott a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.

c.) A napirendtől függően eseti meghívottak – a napirendhez kapcsolódó szakemberek – lehetnek.

5. A Nemzeti Park Tanács feladat és hatásköre

a.) Az NPT feladata a természetvédelem regionális szintű, koncepcionális jellegű, stratégiai jelentőségű vagy jelentős nyilvánossággal bíró, jelentős társadalmi érintettségű kérdésekben való közreműködés.

b.) Ennek érdekében tanácsadással, vélemény-nyilvánítással, javaslattétellel élhet.

6. A Nemzeti Park Tanács működési rendje

a.) Az NPT alakuló ülését a természetvédelemért felelős szakállamtitkár hívja össze. Az alakuló ülésen a Tanács megválasztja elnökét és alelnökét.

b.) Az NPT tagság a természetvédelemért felelős szakállamtitkár felkérésével és annak elfogadásával keletkezik.

c.) Az NPT tagság megszűnik: - a 3 éves időtartam elteltével 
  - a tag lemondásával
  - a tag elhalálozásával.

A tagság megszűnése esetén az igazgató javaslatára a természetvédelemért felelős szakállamtitkár új tagot kér fel.

d.) Az NPT üléseit legalább évente két alkalommal tartja az előre meghatározott feladatok ütemezése szerint. Az üléseket az elnök hívja össze, melyre a tagokat írásban, az ülést megelőzően legalább 10 nappal a napirend közlésével hívja meg.

e.) Az NPT üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Az elnök irányítja az ülés munkáját, ismerteti a napirendi pontokat, helyt ad a hozzászólásoknak, javaslatoknak. Az NPT akkor határozatképes ha a tagok több mint a fele jelen van. Az NPT a jelenlévő tagjai egyszerű többségével hozza meg döntéseit, nyilvánít véleményt, tesz ajánlásokat.

f.) Az NPT ülései nyilvánosak, de az elnök zárt ülést rendelhet el, ha a jelenlévő tanácstagok több mint a fele ezt kéri.

g.) Az NPT üléseinek igazgatási, titkársági feladatait az Igazgatóság látja el, ennek keretében:

 - előkészíti az üléseket – kiküldi a meghívókat, az ülések írásos anyagát,
 - elkészíti az emlékeztetőt és elküldi az érintetteknek,
 - nyilvántartja az üléseken született döntéseket.

h.) Az NPT üléseiről jelenléti ív és emlékeztető készül, mely a tanácskozás legfontosabb, lényegi kérdéseit foglalja össze. Az emlékeztetőt a tagoknak meg kell küldeni.


Az Ügyrendet a Nemzeti Park Tanács 2009. április 14-i ülésén elfogadta és az elfogadástól hatályba helyezi.


Szarvas, 2009. április 14.


 ……………………………….. …………………………………….
  Dr. Rakonczai János           Dr. Sipos András
  elnök                                   alelnök


 
   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Turisztikai programajánló 2019
 
Körösvölgyi Látogatóközpont
Bihari Madárvárta
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont
Kölcsönözhető kiállítások
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design